Úvod

Projekt Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy CZ.1.07/2.2.00/15.0377 je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR, v jehož rámci je možné v období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Uvedený projekt je konkrétně realizován v rámci prioritní osy 2 - Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání. Doba trvání projektu je od 1.10.2010 do 31.9.2013 a celkový rozpočet projektu je 13 mil Kč.

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit novou strukturu základních a nadstavbových matematických předmětů vyučovaných katedrou matematiky FAV ZČU. Důraz při inovace výuky matematiky je kladen na modularizaci matematických předmětů, zkvalitnění a modernizaci studijních opor a vytvoření motivačních a aplikačních materiálů sloužících k popularizaci a propagaci matematických principů a postupů. Vzhledem k velké diferenciaci výuky matematických předmětů (katedra matematiky zajišťuje výuku 316 předmětů, z toho na 182 předmětech byl např. v akademickém roce 2008/9 zapsán alespoň jeden student, celkový počet studentů zapsaných na předměty garantované katedrou matematiky byl v loňském roce 15 720) je nezbytné vytvořit novou modularizaci předmětů.

Na jedné straně je třeba podtrhnout společné základy exaktních matematických principů, které symbolizují širokou uplatnitelnost těchto principů napříč dalšími obory. Již nyní jsou některé základní kurzy matematiky na různých fakultách přednášeny v rámci stejných pravidel a harmonogramů. Na druhé straně znalosti a schopnosti studentů nastupujících na VŠ jsou velmi rozdílné, jednotné pevně stanovené požadavky v každém semestru jsou pro část studentů příliš jednoduché a pro část studentů příliš náročné. Nově navrhovaná struktura předmětů bude umožňovat studentům větší možnost volby rychlosti a intenzity studia matematických předmětů. V rámci spolupráce s dalšími fakultami a katedrami ZČU, které garantují jednotlivé studijní programy a obory, budou formulovány požadované klíčové kompetence v oblasti matematiky a jejích aplikací.

Nedílnou součástí projektu je v rámci zlepšení motivace studentů jednotlivých fakult vytvoření databáze materiálů, které budou demonstrovat uplatnitelnost obecných matematických principů a poznatků v konkrétní aplikační oblasti. Globálnější náhled umožní absolventům mimo jiné lepší adaptaci na trhu práce. Zahraniční spolupráce pak umožní především udržet moderní trendy ve výuce matematických předmětů.

Projekt zahrnuje pět klíčových aktivit (KA):

  1. Analýza a inovace současné struktury matematických předmětů a nová formulace požadovaných klíčových kompetencí.
  2. Vytvoření databáze podpůrných materiálů a příkladů.
  3. Vytvoření databáze motivačních a aplikačních příkladů.
  4. Pořádání propagačních aktivit a seminářů pro studenty a SŠ a VŠ pedagogické pracovníky.
  5. Zahraniční spolupráce a zapojení zahraničních odborníků do realizace inovovaných studijních programů.

Cílové skupiny projektu

Projekt je směřován na následující cílové skupiny:

  1. studenti matematických předmětů vyučovaných katedrou matematiky, část studentů (1a) se bude aktivně zapojovat při vypracovávání analýz, tvorbě a vyhodnocování dotazníků, na vytváření databáze příkladů a studijních materiálů (předpokládáme cca 10--20 studentů každý rok) a další část studentů (1b) bude tuto databázi využívat (například v loňském roce jenom u databáze TRIAL, kterou využívali především studenti prvních ročníků fakult FAV, FST, FEL, FEK, FPE, FZS a UUD, se jednalo o cca 3~000 studentů každý semestr); celkový počet studentů zapsaných ve školním roce 2008/09 na "velké předměty" (nad 100 studentů v jednom předmětu) byl 12 861;
  2. uchazeči o studium na technických, ekonomických a přírodovědně orientovaných fakultách ZČU; u této skupiny můžeme pouze odhadovat počet podle dosavadních zkušeností; pravidelných dnů otevřených dveří na katedře matematiky se každoročně zúčastňuje cca 200 návštěvníků; naši studenti a pedagogové navštíví během roku cca 15 SŠ za účelem propagace exaktních oborů; v databázi TRIAL jsou registrovány tisíce přístupů během roku;
  3. pedagogičtí pracovníci SŠ a VŠ v Plzeňském kraji a sousedních krajích - jedním z cílů projektu je přispět k popularizaci a propagaci matematických principů a metod a prostřednictvím jednoduchých aplikačních a motivačních příkladů pomoci SŠ pedagogům přesvědčit žáky, aby zvyšovali své analytické schopnosti a dovednosti, předpokládáme, že budeme organizovat cca 2-3 semináře pro cca 20-30 SŠ a VŠ pedagogů každý rok, cílem těchto pracovních seminářů bude nejenom seznamování s motivačními úlohami a jejich tvorba, ale především vytváření a prohlubování partnerských vazeb mezi pedagogy SŠ a VŠ;
  4. akademičtí pracovníci KMA FAV, kteří budou využívat vytvořenou databázi materiálů a rozvíjet zahraniční kontakty, jedná se o akademické pracovníky, kteří vedou přednášky a cvičení především v nižších ročnících (cca 20-30 akademických pracovníků každý semestr).

ZČU
KMA ZČU