Historie akcí

[28.09. 2013]
V prvních týdnech semestru akademického roku 2013/2014 (tj. od 23.9.2013) proběhl pravidelný vstupní test, výsledky tohoto testu jsou základem velmi důležité zpětné vazby mezi vysokoškolskými a středoškolskými kolegy. V rámci pravidelných setkání s kolegy ze středních škol, jsme schopni na základě těchto výsledků poskytnout informaci o komparaci znalostí studentů konkrétní střední školy se studenty ostatními. Bližší informace o vstupních testech lze nalézt na stat.kma.zcu.cz/testik13 a v přiloženém materiálu VY_04_03.
> Číst více
[13.09. 2013]
Ve dnech 13.-14.září 2013 proběhla v rámci Dnů vědy a techniky v Plzni, presentace katedry matematiky pro studenty, učitele a další zájemce z řad veřejnosti.
> Číst více
[21.07. 2013]
Ve dnech 21.-27.7.2013 se členové realizačního týmu zúčastnili Summer School in Economics and Finance, která byla zaměřena na aplikace matematických metod v ekonomii.
> Číst více
[03.07. 2013]
Ve dnech 3.7.2013 proběhl na Hotelové škole v Plzni seminář věnovaný Jemnému úvodu do GeoGebry pro středoškolské kolegy vedený dr. Tomiczkovou. Bližší informace a seznam účastníků.
> Číst více
[02.06. 2013]
Ve dnech 2.6. - 4.6.2013 navštívil katedru matematiky prof. Petr Takáč. a závěrečných hodnotících seminářích se aktivně jako oponent podílel prof. Takáč z Institut fur Mathemati, Universitat Rostock, který nám poskytl cenné pohledy a připomínky ke celkové koncepci studijních plánů a ke koncepci jednotlivých předmětů, které vychází z jeho dlouholetých zahraničních zkušeností a poznatků.
> Číst více
[16.05. 2013]
Dne 16.5.2013 se v rámci kolokviálních přednášek katedry matematiky uskutečnila přednáška s následujícím seminářem na téma Výuka matematiky na finských a matematických univerzitách.
> Číst více
[13.05. 2013]
Ve dnech 13.5. - 16.5.2013 navštívila katedru matematiky dr. Martina Langerová.
> Číst více
[05.05. 2013]
Ve dnech 5.5. - 10.5.2013 byl realizován výjezd členů řešitelského týmu na univerzitu Cambridge.
> Číst více
[24.04. 2013]
Ve dnech 24.4. - 26.4.2013 byl realizován výjezd členů řešitelského týmu na Technickou univerzitu v Grazu.
> Číst více
[04.04. 2013]
Ve dnech 4.-5. dubna 2013 proběhl druhý ročník semináře Brána matematikou otevřená.
> Číst více
[24.03. 2013]
Ve dnech 24.3. - 31.3.2013 navštívil katedru matematiky prof. Samir Adly.
> Číst více
[17.03. 2013]
Ve dnech 17.3. - 23.3.2013 byl realizován výjezd členů řešitelského týmu do centra XLim v Limognes.
> Číst více
[12.03. 2013]
Ve dnech 12.3. - 13.3.2013 navštívila katedru matematiky prof. Maya Chhetri.
> Číst více
[05.02. 2013]
Ve dnech 5.2. - 7.2.2013 se členové realizačního týmu Blanka šedivá, Petr Tomiczek a Světlana Tomiczková zúčastnili mezinárodní konference Aplimat 2013 v Bratislavě.
> Číst více
[03.02. 2013]
Ve dnech 3.2. - 8.2.2013 se člen realizačního týmu, Petr Stehlík, zúčastnil pracovní návštěvy na TU Drážďany.
> Číst více
[30.01. 2013]
Dne 30. ledna 2013 proběhl Den otevřených dveří fakulty aplikovaných věd.
> Číst více
[01.01. 2013]
Bylo vytvořeno portálové rozhraní almaMATHer.ZCU.CZ, které bude sloužit jako rozcestník pro studenty matematických předmětů, ale zároveň je plánováno jeho využití pro vybudování, posílení a udržení kontaktu s absolventy, kteří na katedře matematiky absolvují buď celý studijní program nebo alespoň některé matematické předměty a mají zájem zůstat s katedrou matematiky v kontaktu.
> Číst více
[31.12. 2012]
Byly dokončeny a vyhodnoceny výsledky použití materiálů pro výuku předmětu KMA/LA a MME. Byly dokončeny práce související s touto aktivitou. Lze konstatovat, že cíle vytknuté při předkládání projektu byly dosaženy. Podařilo se vytvořit databázi studijních podpor, příkladů a testů dostupnou na internetu. Všechny materiály byly a budou aktivně využívány studenty (především studenty prvních ročníků). Tato skutečnost je jasně demonstrována vysokým počtem předmětů, které mají vytvořeny elektronické studijní podpory a vysokým počtem studentů, kteří uvedené materiály využívají.
> Číst více
[21.12. 2012]
Dne 21.prosince 2012 proběhl katedrální seminář věnovaný modernizaci výuky matematiky na fakultě strojní a na fakultě ekonomické.
> Číst více
[20.12. 2012]
V rámci semestrálních prací předmětu KMA/SPS byly pod vedením M.Friesla zpracovány podrobné rozbory a statistiky využívání poskatnutých materiálů studenty.
> Číst více
[25.11. 2012]
Ve dnech 25.-30.11.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili pracovní návštěvy Univerzity v Turku a Abu Academy v Turku (Finsko).
> Číst více
[21.11. 2012]
Ve dnech 21.-23.11.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili pracovní návštěvy FMFI Bratislava (Slovensko).
> Číst více
[11.11. 2012]
Na katedře matematiky působil ve dnech 11. - 18. 11.2012 prof. Pater Takáč.
> Číst více
[08.11. 2012]
Ve dnech 8.-10.listopadu 2012 bylo s výraznou podporou členů realizačního týmu projektu zorganozováno tradiční Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. V rámci tohoto setkání proběhly velké diskuze U kulatých stolů věnované aktuálním problémům výuky matematiky na SŠ a VŠ a zaměřené především na překlenutí nedorozumění a nejasností mezi různými stupni škol.
> Číst více
[06.11. 2012]
Na katedře matematiky se na krátkou návštěvu dne 6. 11. 2012 zastavila prof. Agnieszka Kałamajska, její pobyt tak navázal na předcházející návštěvu prof. Pavla Drábka ve Varšavě.
> Číst více
[20.10. 2012]
Ve dnech 20.-28.10.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili pracovní stáže, pracovního semináře o elearningu na UC Berkeley a konference International Conference on Education and Information Technology.
> Číst více
[30.09. 2012]
Byla zahájena spolupráce s UUD ZČU v Plzni, kdy studenti navrhovali jednoduché animace oživující připravované nové webové rozhraní trial.zcu.cz
> Číst více
[30.09. 2012]
V nově vytvářeném webovém prostředí trial.zcu.cz byly pilotně připraveny materiály pro předměty KMA/UMV a KMA/ITG.
> Číst více
[30.09. 2012]
Byl vytvořen nový systém pro evidenci písemných prací studentů.
> Číst více
[20.09. 2012]
Ve dnech navštívil člen realizačního týmu prof. RNDr. Pavel Drábek,Dr.Sc. Varšavskou univerzitu.
> Číst více
[14.09. 2012]
Ve dnech 14.-15.září 2012 proběhly v Plzni Dny vědy a techniky.
> Číst více
[10.09. 2012]
Ve dnech 10.-13.9.2012 v souvislosti s 32. konferencí o geometrii a počítačové grafice navštívil katedru matematiky prof. Wassermann.
> Číst více
[10.09. 2012]
Ve dnech 10.-13.9.2012 v souvislosti s 32. konferencí o geometrii a počítačové grafice navštívil katedru matematiky prof. Chalmovianský.
> Číst více
[10.09. 2012]
Dne 10.-13.9.2012 proběhla 32. konference o geometrii a počítačovém modelování, v rámci této konference byly též diskutovány problémy výuky geometrie na SŠ a VŠ.
> Číst více
[01.09. 2012]
Byl vytvořen systém iTRIAL.ZCU.CZ jako technická podpora pro zvýšení motivace studentů a posílení zpětné vazby mezi vyučujícími a studenty.
> Číst více
[09.07. 2012]
Ve dnech 9.-12.července 2012 se členové týmu zúčastnili konference 35th Research Students Conference in Probability and Statistics, cílem účasti bylo hlavně navázání kontaktů s kolegy orientovanými na oblast užité statistiky a využití pravděpodobnosti v aplikačních úlohách různého typu.
> Číst více
[30.06. 2012]
V průběhu letního semestru 2011-2012 bylo v rámci testování provedeno pilotní použití systému iTRIAl.ZCU.CZ pro předmět KMA/M1S, ODR, PSE a SDP.
> Číst více
[30.06. 2012]
V průběhu zimního a lestního semestru akademického roku 2011/2012 byla modernizována opět celá řada podpůrných materiálů pro studenty zejména následujíích předmětů ADZ, GPM, GS1, ITG, JMM, M1, M2, M2E, MA1, MA2, MA4, MCMC, MMM2, MS1, MS2, NM, PSE, SG, TH a MDO.
> Číst více
[30.06. 2012]
Byl inovován a dále úspěšně používán během letního semestru systém on-line evidence výsledků studentů v průběžných zápočtových pracích během semestru pro studenty ZM1 v Plzni a Chebu a studenty PSE. Systém je dostupný na na http//stat.kma.zcu.cz/ZM1, http//stat.kma.zcu.cz/ZM1ch a http//stat.kma.zcu.cz/PSE. Systém je využíván též pro rezervaci a evidenci individualizovaných témat k předmětům TH a SPS.
> Číst více
[30.06. 2012]
V rámci systému TRIAL byl vytvořen systém pro zveřejňování výsledků zápočtových testů. Tento systém je vhodný především pro předměty, kde jsou zápočtové testy psány hromadně. Výhodou systému je i skutečnost, že student (i vyučující) má možnost vidět celkovou úspěšnost studentu v ostatních předmětech. Tento systém byl v akademickém roce 2011/2012 využíván pro předměty G1, M1, MA1, MS1 a ODRv zimním semestru a v letním semestru pro předměty GS1, M2, M2E, MA2,MA4, MMM2, MS2, NM a SG. viz VY_01_06.pdf.
> Číst více
[25.06. 2012]
Ve dnech 25.-27.6.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili 20. matematické konference studentů VŠTEZ \"\"Tetřeví boudy 2012\"\". Člen realizačního týmu prof. Stanislav Míka byl navíc jedním ze zvaných hlavních řečníků této konference.
> Číst více
[18.06. 2012]
V průběhu akademického roku 2011/2012 byla zpracovávána diplomová práce na téma Framework pro vývoj matematických webových her. Práce byla dokončena v řádném termínu, odevzdána 17.5.2012 a během státních závěrečných zkoušek na katedře informatiky byla dne 18.6.2012 úspěšně obhájena s hodnocením výborně. Výsledky práce jsou zapracovány do systému Trial Frisky.
> Číst více
[05.06. 2012]
Během sledovaného monitorovacího období se podařilo získat finanční podporu na nákup iPadů pro mobilní počítačovou učebnu KMA. Tato investice umožní ještě větší rozšíření používání vytvořené databáze příkladů. Vzhledem ke spolupráci s FST budou aktivity prioritně zaměřeny na aplikační a motivační příklady pro studenty FST.
> Číst více
[30.05. 2012]
V sekci Aplikace v systému TRIAL.ZCU.CZ vzniklo celkem 8 nových komplexních aplikačních materiálů pro studenty a další odborné zájemce.
> Číst více
[22.05. 2012]
Dne 22.5.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili semináře pro studenty gymnázia Plasy s názvem Projektový matematický den pro žáky G Plasy.
> Číst více
[21.05. 2012]
Na katedře matematiky a semináři SDE působila ve dnech 21.-25.5.2012 pedagog prof. Maya Chhetri v rámci svého pobytu se zapojila i do výukového procesu a diskuzí o modernizaci obsahu a formy výuky matematiky u nás a na univerzitách, na kterých prof. Chhetri během svého působení pracovala.
> Číst více
[21.05. 2012]
Na katedře matematiky a semináři SDE působil ve dnech 21.-25.5.2012 pedagog prof. Stephen B. Robinson, v rámci svého pobytu se zapojil i do výukového procesu a diskuzí o modernizaci obsahu a formy výuky matematiky u nás a na univerzitách, na kterých prof. Robinson během svého působení pracoval.
> Číst více
[10.05. 2012]
Dne 10.5.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili semináře pro studenty gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni s názvem Den vědy 2012. 21.5.2012; Ve dnech 21.-25.5.2012 se členové realizačního týmu zúčastnili XXVIII Seminar in Differential Equations v Deštném v Orlických horách. V rámci tohoto semináře proběhla řada formálních přednášek a workshopů, ale i neformálních setkání a diskuzí s kolegy z partnerských tuzemských a zahraničních univerzit.
> Číst více
[09.05. 2012]
Dne 9.5.2012 zorganizovali členové katedry matematiky podpoření tímto projektem, speciálně oddělení geomatiky seminář pro studenty gymnázia Prachatice s názvem GIS okolo nás.
> Číst více
[30.04. 2012]
Ve dnech 30.10.-4.11.2012 se člen týmu zúčastnil pracovního pobytu, které obsahovalo jednání o bilaterální dohodě na Brunel University a na City University London, účast na The Computer-Based Math Education Summitu na Royal Institution.
> Číst více
[23.04. 2012]
Na katedře matematiky působil ve dnech 23.-28.4.2012 pedagog prof. Moshe Rosenfeld, v rámci svého pobytu se zapojil i do výukového procesu a diskuzí o modernizaci obsahu a formy výuky matematiky u nás a na univerzitách, na kterých prof. Moshe během svého působení pracoval.
> Číst více
[17.04. 2012]
Ve dnech 17.-19.4.2012 navštívili členové realizačního týmu Technische Universität Wien (Rakousko) a v rámci tohoto zahraničního pobytu došlo k výměně zkušeností s technickou podporou výuky matematiky. Tato zahraniční cesta navázala na aktivity z minulého monitorovacího období Math Bridge.
> Číst více
[23.03. 2012]
Ve dnech 29.-30.3.2012 byl uspořádán seminář pro učitele středních a vysokých škol s názvem Brána matematikou otevřená. Celá akce byla účastníky velmi kladně hodnocena a předpokládáme její opakování i v příštích letech. Semináře se zúčastnilo 39 osob, z nich 17 je nově podpořených SŠ pedagogů.
> Číst více
[10.02. 2012]
V průběhu zimního semestru 2011ú2012 byly práce zaměřena zejména na inovace předmětů KMA/GS1, M2, M2E, M2S, MA2, MA4 a ZKA. MCMC, MMM2 MS2, MAB, NM, NDS PSE, SIP, SNM1 a SNU. prostřednictvím systému ŠAOLIN došlo k vytvoření sady motivačních
> Číst více
[02.02. 2012]
Dne 2.2.2012 se uskutečnilo setkání představitelů ZČU se zástupci plzeňského a karlovarského kraje s důrazem na vzdělávání, v rámci těchto setkání budou presentovány především výsledky vstupních testů z matematiky, velmi zajímavá diskuze vycházela především z presentace vstupních matematických znalostí studentů přicházejících ze středních škol na školu vysokou.
> Číst více
[30.01. 2012]
V průběhu zimního semestru došlo k další modernizaci a inovaci předmětu SKA, ODR, MA1, MS1, MS2, UMV, MA3, PDR, M1, M3E, ZM1, PSA, G1 a M2.
> Číst více
[25.01. 2012]
Dne 25.1.2012 proběhl Den otevřených dveří na KMA FAV ZČU v Plzni. Tato propagační a informační akce je směřována především na studenty středních škol s důrazem na uchazeče o přírodovědné a technické vysokoškolské vzdělávání. V rámci této akce byla sledována i zpětná vazba návštěvníků a současných studentů formou ankety, která nám poskytla cenné informace a poznatky. Celkem se uvedené ankety (kromě SŠ studentů a dalších zájemců) zúčastnilo 14 středoškolských pedagogů.
> Číst více
[31.12. 2011]
Byl inovován a úspěšně používán během zimního semestru systém on-line evidence výsledků studentů v průběžných zápočtových pracech během semestru pro studenty ZM1 v Plzni a Chebu a studenty PSA. Dostupné na http//stat.kma.zcu.cz/PSA, http//stat.kma.zcu.cz/ZM1 a http//stat.kma.zcu.cz/ZM1ch.
> Číst více
[19.12. 2011]
Dne 19.12. byl člen realizačního týmu (P. Tomiczek) oceněn Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského jako školitel středoškolského studenta (J.Bucháček), který zvítězil v celostátním kole SOČ v roce 2012.
> Číst více
[10.12. 2011]
O serveru TRIAL vyšel článek o TRIALu v časopise Kvaternion: J. Čepička a P. Nečesal: Trial - systém pro podporu výuky matematiky, Kvaternion 1 (2012).
> Číst více
[30.11. 2011]
Ve dnech 30.11-2.12. navštívili členové realizačního týmu zástupce projektu Math-Bridge v německém Saarbrückenu.
> Číst více
[29.11. 2011]
Během zimního semestru probíhala jednání s fakultou strojní o nové koncepci výuky matematických předmětů pro strojaře. Výstupem těchto aktivit jsou nově inovované předměty KMA/M1S, KMA/M2S a KMA/M3S.
> Číst více
[20.11. 2011]
Došlo k úspěšnému dojednání spolupráce a uzavření bilaterálních dohod s Technische Universität Wien (Rakousko), Universit degli Studi di Milano-Bicocca (Itálie) a Politechnika Warszawska (Polsko)
> Číst více
[11.11. 2011]
V zimním semestru 2011/2012 již byl server plně funkční a využíván studenty zejména následujících předmětů: KMA/ZM1,M1,M3E,MA1,ODR,MS1,G1,LA,GS2,PDR,SKA,ZDG. Pro tyto předměty byly pro studenty vytvořeny materiály k přednáškám a cvičením, zkouškové a zápočtové práce byly generovány z příkladů zveřejněných v systému. Byla nově zřízena část věnované semestrálním pracím, kde byly zprovozněny seminární a semestrální práce pro předměty SKA, ODR, PDR, ZNP, GS2, ZDG a SG. Bylo dokončeny opravné zápočtové a zkouškové testy pro studenty předmětů KMA/MS1 a KMA/MS2 z akademického roku 2010/2011.
> Číst více
[24.10. 2011]
Dne 24.10. proběh seminář pro vyučující a studenty Gymnázia v Domažlicích na téma Jemný úvod do GeoGebry a TRILu.
> Číst více
[20.10. 2011]
Konkrétním výstupem jednání představitelů katedry matematiky s olegy z fakulty zdravotních studií je nově koncipovaný předmět KMA/ADZ. viz.
> Číst více
[05.10. 2011]
Dne 5.10. proběh seminář pro vyučující a studenty Gymnázia v latovech na téma \"\"Jemný úvod do GeoGebry a TRILu.
> Číst více
[30.09. 2011]
Byly navrženy nové studijní plány pro studijní program N1101 Matematika, obor Matematika. V souvislosti s nově koncipovanými studijními plány byly významně inovovány a navrženy k vnitrouniverzitní akreditaci předměty KMA/TPL, KMA/KAL, KMA/KS, KMA/TML.
> Číst více
[29.09. 2011]
Dne 29.9.2011 proběhla v rámci semináře na katedře matematiky rozsáhlá diskuze k modernizaci a inovaci studijních plánů a obsahu matematických předmětů. Seminář byl kromě diskuze k tomuto tématu doplněn instruktážním kurzem \"\"jak doplňovat materiály pro studenty v systému trial.zcu.cz.
> Číst více
[25.09. 2011]
Byla vypracována interní analýza efektivity využití místností objednaných KMA na zkoušení, statistické zpracování je dostupné na http//stat.kma.zcu.cz/auth/Zidlo/.
> Číst více
[20.09. 2011]
V prvním týdnu zimního semestru (polovina září 2011) proběhl tradiční test vstupních matematických znalostí studentu ZČU. Byl aktualizován systém pro elektronický sběr výsledků vstupních testů a zobrazení výsledků studentům. Tyto výsledky jsou dostupné na http//stat.kma.zcu.cz/testik11, resp. náhled této stránky viz. Celkem se vstupního testu v roce 2011 zúčastnilo 2263 respondentů.
> Číst více
[16.09. 2011]
Ve dnech 16.-17.9. se členové realizačního týmu zúčastnili jako spolupořadatelé sekce věnované matematice Dnů vědy a techniky v Plzni.
> Číst více
[22.08. 2011]
Ve dnech 22.-25.8.2011 se člen realizačního týmu (J. Polák) zúčastnil X. semináře z historie matematiky.
> Číst více
[30.07. 2011]
V červenci proběhla i jednání se zástupci z Politecnico di Milano (Itálie), ústně byla dojednána dohoda o spolupráci, nicméně dosud tato dohoda nebyla stvrzena podpisem statutárních zástupců, čeká se na podpis na italské straně, kde mezi tím bohužel došlo ke změně ve vedení univerzity a zatím není jasné, zda smlouva bude podepsána či nikoliv.
> Číst více
[16.07. 2011]
Došlo k oficiálnímu spuštění nového serveru TRIAL.ZCU.CZ. Ke spuštění systému došlo 16.7.2011 a během prázdninových měsícu byly naplněny vybrané předměty tak, aby mohl být systém používán studenty ve školním roce 2011/2012. V nově vytvořeném systému byly využity znalosti z tvorby původního systému a byly zachovány výhody tohoto starého systému TRIAL.KMA.ZCU.CZ a přidány nové prvky funkčnosti.
> Číst více
[30.06. 2011]
V rámci letního semestru akademického roku došlo k významné modernizaci a inovaci předmětu KMA/SKA, KMA/MA1 a KMA/MA1-A, KMA/ODR, KMA/PSE, KMA/MA2 a KMA/MA2-A, KMA/MA4, KMA/M2E, KMA/MS1 a KMA/MS2.
> Číst více
[20.06. 2011]
Byla zahájena spolupráce s FSTAV VUT Brno s cílem koordinovat využití moderních přístupů ve výuce matematiky na technických školách, směřovat společnou budoucí spolupráci k diskuzi nad novou formulací klíčových kompetencí z oblasti matematiky pro studenty technických oborů.
> Číst více
[17.06. 2011]
V průběhu letního semestru byla zadána, zpracována a úspěšně obhájena bakalářská práce na téma Statistické zpracování výsledků vstupních testů z matematiky. Student Jan Brož obhájil tuto práci dne 17.6.2011.
> Číst více
[08.06. 2011]
Dne 8.6.2011 proběhl seminář pro vyučující a studenty GymnáziaPlasy.
> Číst více
[06.06. 2011]
Dne 6.6.2011 se doc. Polák zúčastnil semináře pořádaného Národním institutem pro další vzdělávání na téma Matematiky v běžném životě.
> Číst více
[06.06. 2011]
Projekt a jeho aktuální závěry, zejména příklon k modernímu pojetí výuky matematiky s podporou symbolických výpočetních podpůrných prostředí (především WolframAlpha) a první zkušenosti s tímto typem výuky byly presentovány na networkingu v Pavlovicích ve dnech 6.-8.6.2011.
> Číst více
[30.05. 2011]
Současný stav aplikovaných příkladů je popsán vy výstupu VY_03_01.pdf. Jedná se zatím celkem o 22 příkladů fyzikálních charakteru (z kinematiky a dynamiky) a 51 příkladů zaměřené na teorie potenciálu, které jsou využitelné především při výuce na fakultě eletrotechnické.
> Číst více
[26.05. 2011]
Dne 26.května 2011 proběhl Den otevřených dveří KMA. Akce je cíleně orientována na zájemce o studium matematických oborů a zúčastnilo se jí cca 40 zájemců a jejich rodičů.
> Číst více
[26.05. 2011]
Dne 26.5.2011 byly výsledky vstupních testů s důrazem na rozdílnost výsledků z pohledu regionální příslušnosti absolvované SŠ presentovány na Setkání představitelů ZČU s klíčovými osobnostmi Karlovarského kraje (představitelé státní správy, hospodářské komory, výchovní poradci apod.).
> Číst více
[25.05. 2011]
V průběhu května se podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s TU Trondheim, Norsko. Dále byla uzavřena bilaterální dohoda s Universita degli Studi di Milano-Bicocca, Itálie.
> Číst více
[20.05. 2011]
Ve dnech 20.-22. května 2011 proběhl ve školícím středisku ZČU seminář věnovaný Modernizaci obsahu a formy výuky matematiky. Akce se zúčastnilo celkem 59 osob, z toho 25 členů realizačního týmu a 34 dalších akademických pracovníků a učitelů SŠ.
> Číst více
[20.05. 2011]
V rámci pracovního setkání a Semináře v Nečtinech ve dnech 20.-22.5.2011 byly presentovány podrobné statistické výstupy ze vstupních testů. Data byla navíc doplněny o další informace o tom, jak úspěšně jednotlivý studenti absolvovali stěžejní matematické předměty v 1. ročníku. Statistická šetření potvrdila hypotézu, že úspěšnost studenta ve vstupním testu a úspěšnost absolvování matematických předmětů v 1. ročníku jsou velmi provázané. Existují však velké rozdíly jak z pohledu jednotlivých fakult, tak z pohledu typu absolvované střední školy.
> Číst více
[29.04. 2011]
Dne 29.4.2011 proběhla v rámci semináře na katedře matematiky přednáška doc. Poláka na téma O integrovatelnosti elementárních funkcí v konečném (uzavřeném) tvaru. Tato přednáška byla jednou z pilotních přednášek zamýšleného širšího cyklu věnovaného Metodice matematiky zajímavě a užitečně. Doc. Polák jako jeden z uznávaných didaktiků středoškolské matematiky a vysokoškolské matematiky připravuje publikaci věnovanou tomuto tématu.
> Číst více
[27.04. 2011]
Dne 27.4.2011 proběhla na katedře matematiky přednáška předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků RNDr. Josefa Kubáta zaměřená na propagaci matematiky. Tato přednáška byla určena akademickým pracovníků ZČU, kolegům učitelů ze středních škol, studentům SŠ a VŠ a samozřejmě byla otevřena všem dalším zájemcům.
> Číst více
[01.02. 2011]
V únorovém vydání Univerzitních novin Západočeské univerzity v Plzni vyšel článek o Vstupních znalostech z matematiky u studentů prvních ročníků ZČU. 18.3.2011; Dne 18.3.2011 proběhl seminář pro vyučující a studenty Gymnázia Karlovy Vary.
> Číst více
[26.01. 2011]
Dne 26.ledna 2011 proběhl na katedře matematiky Den otevřených dveří FAV. Akce se zúčastnilo přibližně 500 zájemců o studium na FAV ZČU, případně o studium na dalších fakultách Západočeské univerzity v Plzni technického, ekonomického a přírodovědného zaměření.
> Číst více
[20.01. 2011]
Byla realizována vnitrokatedrální anketa na téma praktické možnosti využití symbolických operací a výpočetní techniky při výuce matematiky. Cílem ankety bylo otestovat schopnost a ochotu vyučujících prakticky používat symbolické perace při řešení jednoduchých úloh.
> Číst více
[31.12. 2010]
Došlo k inovaci studijního programu Matematika a finanční studia. V rámci navržené inovace byl vytvořen diagram návazností jednotlivých předmětů.
> Číst více
[14.12. 2010]
Předběžné základní výsledky vstupního testu byly presentovány na setkání s výchovnými poradci SŠ pořádaném ZČU dne 14.12.2010.
> Číst více
[03.11. 2010]
Předběžné základní výsledky vstupního testu byly presentovány na radě rektora 3.11.2010.
> Číst více
[15.09. 2015]
Proběhlo vstupní testování studentů prvních ročníků, testu se zúčastnilo celkem 2331 studentů. Bylo provedeno základní statistické zpracování získaných dat, výsledné základní statistické zpracování je na http//stat.kma.zcu.cz/miniStag/testik.
> Číst více
[01.01. 2011]
Jako součást modernizace studijních programů byly navrženy nové předměty. Předměty v současné době prochází vnitrouniverzitním akreditačním schvalovacím procesem. U předmětů došlo k zásadní modernizaci, která musí být také schválena vnitrouniverzitním akreditačním procesem.
> Číst více
[09.09. 2009]
Byl navržen nový pracovní puzzle-model obecného studijního oboru založený na principu volitelnosti modulových bloků v systému STAG. Byla navržena první transformace dvou studijních oborů garantovaných KMA- studijní obor B1101 (1101R023) Obecná matematika a N1101 (1101T016) Matematika. Navržené změny budou promítnuty do studijních plánů připravovaných pro akademický rok
> Číst více
[03.11. 2010] Předběžné výsledky vstupních testů.

Předběžné základní výsledky vstupního testu byly presentovány na radě rektora 3.11.2010 . Podrobné výsledkya lze najít na <a target=\'_blank\' alt=\'Katedra matematiky\' href=\' http://stat.kma.zcu.cz/testik11/</a>

> Číst více
[20.10. 2010] Spolupráce s firmou CERMAT

V rámci katedrálního semináře byly studovány dopady eventuálního zavedení státní maturity, při té příležitosti byly zahájeny rozhovory o užší spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

> Číst více
[01.09. 2010] Vstupní testy studentů 1.ročníků

Na začátku zimního semestru proběhlo vstupní testování studentů prvních ročníků, testu se zúčastnilo celkem 2331 studentů. 

> Číst více
ZČU
KMA ZČU