Vytvoření databáze podpůrných materiálů a příkladů

Cíle aktivity KA-2

Tato aktivita směřuje především k modernizaci didaktických metod. Na tvorbě portálu s databází podpůrných materiálů a příkladů se budou podílet akademičtí pracovníci KMA, studenti různých fakult, kteří navštěvují některý z kurzů matematických předmětů, středoškolští pedagogové a zahraniční odborníci. Předpokládáme, že činnost na této aktivitě bude probíhat průběžně po celou dobu projektu.

V této oblasti budeme navazovat především na projekt TRIAL - viz. "trial". Tento systém vznikl v minulosti na katedře spontánně bez grantových podpor a jeho současná podoba je dispozici na http://trial.kma.zcu.cz. V databázi je nyní k dispozici přibližně 220 typů příkladů. Nově vzniká verze TRIAL2, která zahrnuje i studijní podpory teoretické (přehled definic, vět, důkazů a podobně). Cílem je právě plné využití a naplnění tohoto portálu. Nyní teoretická část pokrývá cca 30-40% současné výuky v prvních dvou letech bakalářského studia (všech programů a oborů, které v rámci studijních plánů obsahují matematické předměty garantované katedrou matematiky). Databáze příkladů a testů je vytvořena cca k 50-60% odpovídající výuky v základních matematických předmětech, navíc obsahuje řadu příkladů a studijních opor pro předměty ve vyšších ročnících.

Řadu využívaných studijních materiálů mají studenti k dispozici i na dalších portálech provozovaných jednotlivými odděleními katedry (např. http://analyza.kma.zcu.cz, http://geometrie.kma.zcu.cz, http://stat.kma.zcu.cz, http://numerika.kma.zcu.cz, http://geomatika.kma.zcu.cz), popř. na stránkách jednotlivých vyučujících.

Cílem projektu je vytvořit jednotné (pokud možno graficky atraktivní) vstupní rozhraní, kde studenti najdou souhrnné informace o studijních oporách pro předměty garantované katedrou matematiky. Předpokládáme, že navržený portál bude zahrnovat minimálně studijní podpory pro teoretickou část výuky (definice, věty) a příklady všech matematických předmětů v prvních dvou letech studia.

Výstupy aktivity KA-2

V návaznosti na výstup KA-1, bude výstupem KA-2 naplnění nově vytvořené struktury matematických předmětů daty. Hlavním výstupem bude vytvoření databáze studijních podpor, příkladů a testů a její prezentace na internetu tak, aby byla dostupná široké odborné i laické veřejnosti. Studenti budou mít možnost využít této databáze při samostudiu před zkouškami a uchazeči o studium na VŠ budou využívat tuto databázi před přijímacími zkouškami. Aktivita je směřována ke studentům v počátečních ročnících fakult Západočeské univerzity v Plzni (jedná se minimálně o 3 000 průkazně podpořených studentů každý semestr) a navíc mohou databázi, tak jako doposud, využívat uchazeči o studium na VŠ, kteří mají možnost vytvořit si dostatečně jasnou představu o náročnosti a složitosti studia matematických předmětů na různých fakultách ZČU, případně se mohou lépe připravit na přijímací zkoušku z matematiky.

Současný stav aktivity KA-2

Také tato klíčová aktivita probíhá v několika subaktivitách. Průběžně je doplňována stávající databáze podpůrných materiálů, jak z oblasti teoretických materiálů, tak z oblasti příkladů, testovacích úloh a nově též zadávání semestrálních individuálních prací studentům.

Kromě aktualizace a doplňování stávající databáze studijních podpor byla současná databáze rozšířena o nový segment - TRIAL4, který umožňuje správu seminárních a semestrálních prací. Funkčnost systému a jeho uplatnitelnost ve výuce byla pilotně vyzkoušena na vybraných předmětech. Podpůrné materiály pro řadu dalších předmětů byly významně inovovány a přepracovány. Největší změnou bylo zavedení možnosti využívání symbolických výpočetních prostředí do výuky a tím i počítačů, tato změna v pojetí výuky si vyžádala tvorbu kvalitativně odlišných typů příkladů zaměřených méně na výpočtářský dril a více na pochopení podstaty řešeného matematického problému.

Pro zjednodušení hromadného zadávání, opravování a zpracovávaní a zveřejňování výsledků semestrálních zápočtových písemných prací byl vyvinut nový systém nazvaný TAG. Paralelně s doplňováním stávajícího systému databáze podpůrných materiálů http://trial.kma.zcu.cz probíhají práce na vytváření nového prostředí trial.zcu.cz. Funkčnost nového systému byla opět pilotně otestována na vybraných předmětech. Následující akademický rok 2011/2012 již předpokládáme přechod databáze materiálů ze \uv{starého} systému http://trial.kma.zcu.cz do systému "nového" http://trial.zcu.cz.

Nadále pokračovala spolupráce s kolegy ze středních škol, kdy došlo k rozšíření kolektivu spolupracovníků o kolegy z dalších středních škol (gymnázium Jírovcova České Budějovice a Gymnázium Chomutov). Byla navázána spolupráce s Ústavem umění a designu ZČU. V rámci této spolupráce studenti uměleckých oborů navrhli krátké animační sekvence oživující nové prostředí http://trial.zcu.cz

Plánované akce v rámci KA-2 pro nejbližší období

V následujícím období dojde k postupnému naplňování nově vytvořené webového prostředí podpůrnými materiály pro studenty. Dále budou pokračovat všechny subaktivity této aktivity: spolupráce se středními školami, naplňování databáze materiály pro studenty, inovace a modernizace dalších předmětů, zlepšování a praktické používání systému pro evidenci písemných prací apod.

ZČU
KMA ZČU